Adwokat Białystok / Kancelaria Adwokacka w Białymstoku

Jeżeli poszukujesz dobrego i efektywnego adwokata? Dobrze trafiłeś, możesz liczyć na naszą pomoc. Za nami stoi wiedza, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w sprawę. Wszystkie te rzeczy składają się na sukces Twojej sprawy. Nasza kancelaria adwokacka to dobry wybór.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, które na mocy ustaw posiadają zdolność prawną), a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, w skład których wchodzą uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

W tradycyjnym prawie cywilnym wyodrębnić możemy:

 • część ogólną – dotyczącą zasad wspólnych całemu prawu cywilnemu
 • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy
 • prawo zobowiązań – zawierające normy prawa majątkowego o charakterze względnym
 • prawo spadkowe – zawierające normy prawne dotyczące przejścia majątku po zmarłym na inne podmioty prawa
 • prawo rodzinne – reguluje stosunki prawnorodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny

Oprócz tego istnieje wiele węższych gałęzi prawa, które zazwyczaj łączą cywilnoprawną i administracyjną metodę regulacji.

Adwokat Białystok

Prawo karne

Procedura w postępowniu karnym jest inna w wielu aspektach od pozostałych procedur, w tym w zakresie wyróżniamy postępowania – postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze. Biorąc pod uwagę znaczenie i wagę czynności oraz przedstawianych oświadczeń w sprawach karnych istotne jest, aby od początkowego postępowania, czyli postępowania przygotowawczego mieć pełną wiedzę o przysługujących prawach i obowiązkach w toku postępowania oraz zapewnić sobie profesjonalną pomoc prawną adwokata.

Oferujemy następującą pomoc prawną w ramach prawa karnego:

 • pomoc prawną osobie zatrzymanej,
 • obronę w sprawach karnych dotyczących m.in. posiadania narkotyków lub obrotu narkotykami, przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu, przestępczości zorganizowanej, przestępstw przeciwko mieniu,
 • pomoc prawną w postępowaniu wykonawczym – np. ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny,
 • reprezentację osób pokrzywdzonych m.in. w sprawach o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, występowanie w roli oskarżyciela.

Sprawy rozwodowe, podział majątku

Pomoc adwokacka w sprawch rozwodowych można podzielić na kilka osobnych faz:
Konsultację zwaną też udzieleniem porady prawnej, chociaz w przypadku rozwodu jest to raczej spotkanie, na którym adwokat wyjaśnia specyfikę postępowania w sprawach rozwodowych oraz objaśnia sytuację klienta/klientki.

 • Negocjacje
  Często rozpoczęcie procesu rozwodowego poprzedzają negocjacje – zarówno te, które małżonkowie prowadzą we własnym zakresie, jak również te, które organizują adwokaci reprezentujący rozwodzące się strony. To zwykle ostatni moment, kiedy istnieje jeszcze możliwość dojścia do kompromisu bez użycia mechanizmów prawnych.
 • Przygotowanie dokumentów i dowodów
  Sąd bazuje na dokumentach, zeznaniach stron oraz świadków i tylko na ich podstawie jest w stanie orzekać. Dlatego też w aktach sprawy musi się znaleźć to, co przekona sąd do uznania winy, udzielenia zabezpieczenia, bąd rozstrzygnięcia o losie dzieci itp.
 • Reprezentacja przed sądem
  Przesłuchania, wyjaśnienia, opinie psychologów, a w tym również nieżadko emocjonujące konfrontacje stron. Sprawy rozwodowe to jedne z najbardziej emocjonujących procesów obok spraw karnych. Adwokat w takich sprawach służy chłodnym osądem, wiedzą, doświadczeniem, a jednocześnie jest oparciem.