Podział majątku

Podczas trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może wnosić o podział wspólnego majątku. Nie ma także prawa do rozporządzania, jak również zobowiązywania się do rozporządzania jego udziałem.

Ustanie wspólności ustawowej jest momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku, zarówno w przypadku postępowania sądowego, jak też przy zawarciu umowy. Sytuacja ta nie musi się zbiegać z chwilą ustania małżeństwa. Podział majątku – Adwokat Białystok

Wyróżnić możemy dwa rodzaje ustania wspólności majątkowej:

 • w trakcie trwania małżeństwa
 • wraz z ustaniem małżeństwa

Podział majątku adwokat Białystok

Podczas trwania małżeństwa wspólność majątkowa może ustać z przyczyn:

 • małżonkowie zamierzają zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową, czyli tzw. intercyzę
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość
 • sąd orzeknie separację małżonków

Wraz z ustaniem małżeństwa, kończy się również wspólność majątkowa. Dotyczy to sytuacji:

 • rozwód – wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
 • śmierć jednego z małżonków albo obojga
 • uprawomocnienie się wyroku unieważniającego małżeństwo

Podział wspólnego majątku za pośrednictwem sądu bądź umowy cywilnoprawnej:

 • w sądzie w trakcie postępowania rozwodowego wynikiem którego jest podział majątku dorobkowego stron
 • w drodze umowy cywilnoprawnej pomiędzy małżonkami (w przypadku, gdy w majątku jest nieruchomość wówczas umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego)

Podział majątku adwokat Białystok

Na jaki udział z majątku wspólnego mogą liczyć małżonkowie? Kto ile dostanie?

Po zakończniu wspólności majątkowej z tytułu rozwodu lub separacji, udziały małżonków w majątku wspólnym są sobie równe. Każde z małżonków otrzymuje jego połowę. Małżonkowie mają jednak możliwość określenia w intercyzie, iż po ustaniu wspólności ich udziały w majątku wspólnym nie będą równe i będą wynosiły określoną wartość (wyznaczony i zaplanowany podział).

Niezależnie od zapisów ustawowych czy też zawartych w intercyzie, każde z małżonków może zwrócić się do Sądu z prośbą, o ustalenie wysokości udziałów. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania wspólnego majątku. Brane są tu też pod uwagę nakłady pracy osobistej takiej jak wychowywanie dzieci oraz praca we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zobacz również Rozwód – Sprawa rozwodowa

Adwokat Białystok - Kancelaria Adwokacka Białystok