Rozwód – Sprawa rozwodowa

Rozwód to zazwyczaj traumatyczne przeżycie w życiu. Małżonkowie którzy do tej pory starali się żyć zgodnie, stają do konfrontacji, wynikiem której jest wyrok rzutujący na ich przyszłe życie. Pomimo tego, iż jawność posiedzeń sądu jest wyłączona spotkanie skłóconych małżonków nie bywa łatwe. W sprawach rozwodowych posiedzenia sądowe odbywają się przy zamkniętych drzwiach. Świadkami w tego typu rozprawach nie mogą być osoby małoletnie, które nie ukończyły trzynastu lat, a w przypadku dzieci małżonków, jeżeli nie ukończyły lat siedemnastu. Rozwód – Adwokat Białystok

Rozwód - Sprawa rozwodowa - Adwokat Białystok

Możliwości mediacji w sprawach rozwodowych

W sytuacji, gdy są szanse na dalsze trwanie małżeństwa, sędzia ma prawo skierować strony sporu do mediacji. Przy pomocy tej metody rozwiązania sporu mogą być rozstrzygnięte również inne sporne sprawy takie jak: alimenty, zaspokoje potrzeb rodziny, władza rodzicielska oraz kontakty z dzieckiem. W sytuacji, gdy sędzia nabierze przkonanie, iż istnieje szansa na wspólne pożycie małżeńskie, wówczas wstrzyma postępowanie rozwodowe. Taka sytuacja może nastąpić tylko raz w toku postępowania sądowego. Sprawy rozwodowe – Adwokat Białystok

Rozprawa rozwodowa w praktyce

W trakcie rozprawy rozwodowej sąd stara się określić okoliczności dotyczące rozkładu pożycia stron oraz fakty dotyczące dzieci stron i ich sytuacji. Z zasady posiedzenia sądu odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba iż na wniosek obu stron posiedzenie ma się toczyć na zasadzie publicznego rozpoznania sprawy, a sąd postanowi, że jawność rozpatrywnia sprawy nie zagraża moralności. W rakcie tego typu rozprawy stawić się muszą obie strony, przedstawiciele ustawowi reprezentujący strony, a także osoby zaufania po dwie dla każdej z małżonków.

Rozwód - Adwokat Białystok

Sytuacje, gdy sąd nie orzeknie o rozwodzie

W sytuacji, gdy sąd podejrzewa, iż mogło by ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków oraz gdy rozwód byłby sprzeczny z zasadami ogólnego współżycia społecznego. Orzeczenie rozwodu jest również niedopuszczalne, jeżeli żąda go jedno z małżonków wyłącznie z winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo też odmowa jego zgody na rozwód jest w określonych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok sądu w sprawie rozwodowej

W wyroku rozwodowym zawarte jest zwykle które z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie złożą wspólny i zgodny wniosek o rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd odstąpi od określenia winy. Wynikiem tego jest nie określenie po której stronie leży wina rozpadu małżeństwa. W głównej mierze wyrok rozwodowy zawiera rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o świadczeniach alimentacyjnych względem dziecka.

Sprawy rozwodowe - Adwokat Białystok

Sąd może wydać następujące wyroki rozwodowe:

  • wyrok bez orzekania o winie małżonków
  • wyrok z winą obojga małżonków
  • wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków

Sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mienia małżonków w tym głównie lokum na czas wspólnego w nim zamieszkiwania przez rozwiedzionych małżonków. W sytuacjach nadzwyczajnych sąd może na nakazać eksmisję małżonka, jeżeli ten swoim nagannym postępowaniem utrudnia wspólne zamieszkiwanie. Wniosek w tego typu sprawie może złożyć małżonek.

W przypadku złożenia wspólnego wniosku sąd może również orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednej ze stron, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Sprawy rozwodowe – Adwokat Białystok

Sąd nie orzeknie separacji lub rozwodu:

  • jeżeli w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci,
  • jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  • jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia ( w przypadku separacji orzeknie